Er de som veileder enkeltutøvere eller grupper med utøvere i klubben.

Trenerkompetanse

Vi tror, men vet ikke om alle trenere har riktig kompetanse for å lede aktiviteten på nivået de jobber på.

Vi forsøker at alle trenere har riktig kompetanse for å lede aktiviteten på nivået de jobber på.

Vi forsikrer oss om at alle trenere har riktig kompetanse for å lede aktiviteten på nivået de jobber på.

For at aktiviteten skal gjennomføres med god kvalitet er det viktig at de som leder aktiviteten har relevant kompetanse og føler seg komfortable i trenerrollen.

Les mer
Kompetanse for å kunne utvikle morgendagens topp(fri-)idrettsutøvere

Vi tror klubben har den kompetansen de bør ha for å kunne utvikle morgendagens topp(fri-)idrettsutøvere, men vet ikke.

Vi forsøker å få til at alle trenerne har riktig kompetanse for å trene morgendagens topp(fri-)idrettsutøvere.

Vi forsikrer oss om at alle trenerne er kompetente til å trene morgendagens topp(fri-)idrettsutøvere.

Klubben bør ha trenere med kompetanse for å kunne utvikle morgendagens topp(fri-)idrettsutøvere. Med det mener vi minst Trener 2 nivå, helst Trener 3 eller relevant idrettsfaglig utdanning. Solid realkompetanse kan i noen tilfeller sidestilles med dette.

Les mer
Trenerutviklingstiltak

Vi forsøker å jobbe med trenerutvikling, men har ingen definerte tiltak.

Vi har definerte trenerutviklingstiltak, men det er tilfeldig om de brukes.

Vi har definerte trenerutviklingstiltak, og vi ser at vi lykkes med det.

Klubben bør jobbe med utvikling av trenerne, og tilby trenerkurs, seminarer, arrangere interne tiltak, regionale OLT-tiltak etc.

Trenerutdanning Øvelsesbank
Hovedtrener

Vi har ingen hovedtrener, men trenere som er ansvarlige for hver sin utøvergruppe.

Vi har ingen hovedtrener, men en ansvarlig trener for øvelsesgruppe(r) som leder trening på tvers av alder og nivå i tillegg til aktiviteten i utøvergruppene.

Vi har en hovedtrener som har det overordnede ansvaret for at klubbens sportslige plan og utviklingsfilosofi følges av alle trenerne.

Klubben bør ha en hovedtrener som har ansvar for at det drives helhetlig. Den sportslige planen og utviklingsfilosofien i klubben bør være godt forankret blant alle trenerne.

Mal kontrakt hovedtrener
Unge og kvinnelige trenere

Klubben har noen faste tiltak for å rekruttere unge og kvinnelige trenere.

Klubben jobber godt med rekruttering av unge og kvinnelige trenere, men det er fortsatt vanskelig å få mange nok.

Klubben jobber godt med rekruttering av unge og kvinnelige trenere og det gir godt resultat.

Unge og kvinnelige trenere er underrepresentert blant trenere som utvikler morgendagens topp(fri-)idrettsutøvere. Friidretten bør etterstrebe en bredere sammensetning av trenere i klubbene.

Trenerkontrakt og rolleavklaring

Noen av trenerne har trenerkontrakt, og innholdet er mangelfullt.

De fleste av trenerne har en kontrakt, og innholdet er noe mangelfullt.

Alle trenerne har en kontrakt som beskriver ansvar, rettigheter, forpliktelser, oppgaver, tidsbruk og godtgjørelse.

Alle trenere i klubben bør ha en trenerkontrakt som beskriver ansvar, rettigheter, forpliktelser, oppgaver, tidsbruk og godtgjørelse.

Mal kontrakt trenere
Godtgjørelse

Trenernes godtgjørelse baserer seg på utgiftsdekning (kjøregodtgjørelse etc).

Trenerne får timebetaling utfra hvor mange timer de er på organisert trening og evt annet som de skal honoreres for.

Trenerne har en kontrakt som regulerer ansvar, oppgaver og tidsbruk og de får betalt en fast sum i året som står i forhold til tidsbruk og ansvar.

En talentutviklingsklubb bør ha et system for godtgjørelse av trenerne i klubben.