Breddeklubb

Organisasjon

Det som handler om hvordan klubben er bygget opp og hvilke grunnstrukturer og verktøy som finnes i klubben.

Langtidsplan

Det finnes en plan, men den brukes i liten grad.

Det finnes en plan og den brukes av styret og ledelsen.

Det finnes en plan som brukes og den er godt kjent i idrettslaget.

En langtidsplan kan være et svært nyttig verktøy for å gi en felles retning for klubbens arbeid og hva man ønsker å oppnå sammen. Dersom man har en slik plan er det viktig at den er godt kjent i klubben og at medlemmene har fått være involvert i å utforme planen. Planen bør være forankret i Strategiplan for Norsk Friidrett.

Strategiplan for Norsk Friidrett 2021-2025 Mal Handlingsplan klubb
Klubbhåndbok

Vi har noen relevante veiledninger og beskrivelser her og der.

Vi har en klubbhåndbok eller lignende, men den brukes ikke aktivt.

Vi har en god og utfyllende klubbhåndbok eller lignende. Den brukes aktivt.

De fleste klubber opplever hyppig utskiftning av tillitsvalgte og får ofte nye medlemmer. For at nye medlemmer og tillitsvalgte raskt skal bli kjent med klubben, er det svært nyttig å samle informasjon om hvordan klubben organiseres og driftes på ett sted. Dette kan for eksempel være i en klubbhåndbok.

Norges idrettsforbund har laget en "Veileder for klubbhåndboka" der man kan fylle inn nøkkelinformasjon om klubben. Den kan eventuelt også brukes som inspirasjon til å lage en egen klubbhåndbok.

Veileder for klubbhåndboka
Medlemsinformasjon

De som trenger informasjon får den ofte ikke.

Vi kommuniserer målbevisst og strukturert, men når ikke alltid frem til de som trenger informasjonen.

Alle får den informasjonen de trenger.

Mange klubber har utfordringer knyttet til å få informasjon ut til medlemmene sine. Det er viktig å finne riktige kanaler og å finne riktig nivå på hva man skal informere om. God informasjonsflyt er avgjørende for godt samarbeid og god samhandling internt og eksternt. En kommunikasjonsstrategi kan være til god hjelp for klubben.

Ett av områdene det er sentralt å få informert om er når ulike ting skal skje gjennom året. Det er derfor nyttig å ha en kalender eller et årshjul som er tilgjengelig for medlemmene og som holdes oppdatert.

Mal kommunikasjonsstrategi Eksempel årshjul
Økonomi som barriere

Vi har identifisert områder som kan gjøres noe med, men har ikke iverksatt konkrete tiltak.

Vi har identifisert områder som kan gjøres noe med, og iverksatt konkrete tiltak.

Vi har iverksatt konkrete tiltak som gir resultater.

Mange faller utenfor den organiserte idretten fordi det er for dyrt å være med. Derfor er det viktig å ha et bevisst forhold til kostnadene knyttet til aktiviteten i klubben.

Les mer
Seksuell trakassering og overgrep

Retningslinjene er kjent hos noen få.

Retningslinjene er godt kjent.

Retningslinjene er godt kjent og vi er trygge på at vi etterlever dem på en god måte.

Trygghet og trivsel er et viktig grunnlag for aktiviteter i alle idrettslag. Likevel ser vi oppførsel som både kan skade og begrense barn, unge og voksnes idrettsglede og deltagelse. Retningslinjene om seksuell trakassering er et viktig verktøy i arbeidet for å oppnå målet om et trygt idrettsmiljø for alle og håndheve nulltoleranse for enhver form diskriming og trakassering. Idrettens retningslinjer om seksuell trakassering tar opp hva seksuell trakassering og overgrep er, og hvilke handlinger det er viktig å være oppmerksom på er trakasserende eller overskridende for andres grenser.

Les mer
Idrettens retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep Veileder for håndtering av brudd på retningslinjene Ett overgrep i idretten er ett for mye: Dette kan idrettslag gjøre
Håndtering av rasisme

Rasisme/diskriminering har blitt tatt opp som tema hos oss.

Idrettens mål og verktøy knyttet til rasisme/diskriminering er godt kjent hos oss.

Idrettens mål og verktøy er godt kjent, og vi har rutiner for håndtering av saker som gjelder rasisme/diskriminering.

Idrettens formålsparagraf sier at vi skal «arbeide for at alle mennesker gis mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov, og uten å bli utsatt for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.» Rasisme og diskriminering er direkte i strid med dette formålet.

I 2020 ble det en større bevissthet om rasisme i idretten og i samfunnet, og arbeid mot rasisme har vært fulgt opp av idretten sentralt gjennom lansering av en egen veileder for håndtering av slike saker (september 2020) og en rapport om arbeid med temaet i idretten (februar 2021).

Veilederen for håndtering av rasisme og diskriminering gir en mal for hvordan slike saker skal håndteres, og idrettslaget kan enkelt vedta at denne skal brukes som mal for behandling av slike saker i idrettslaget og oppnevne to styremedlemmer som saksbehandlere for slike saker.

Veilederen for håndtering av rasisme og diskriminering Kampanjen #STOPP
Retningslinjer innen personvern

Vi kjenner til retningslinjene innen personvern, men er ikke på plass i klubben.

Vi kjenner til retningslinjene innen personvern, og jobber for at de skal de skal bli på plass i klubben.

Vi kjenner til retningslinjene innen personvern, og er på plass og godt forankret i klubben.

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Derfor er det viktig at klubben kjenner til retningslinjene innen personvern.

Les mer
Sjekkliste
Antidoping programmet Rent idrettslag

Vi kjenner til Antidoping programmet Rent idrettslag, men det er ikke gjort kjent for klubben.

Vi kjenner til Antidoping programmet Rent idrettslag, og klubben har som mål å bli et Rent Idrettslag.

Vi har god kjennskap til Antidoping programmet, vi er Rent Idrettslag og dette er godt forankret i klubben.

Antidoping gjelder alle som er en del av idretten, og din klubb kan enkelt og effektivt sette antidoping på agendaen. Rent Idrettslag er et webbasert verktøy som gir dere muligheten til å sette opp mål og tiltak for deres forebyggende arbeid.

Les mer
Barneidrett

Vi kjenner til rettighetene og bestemmelsene for barneidrett, men er ikke på plass i klubben.

Vi kjenner til rettighetene og bestemmelsene for barneidrett, og jobber for at de skal de skal bli på plass i klubben.

Vi kjenner til rettighetene og bestemmelsene for barneidrett, og er på plass og godt forankret i klubben.

Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuell orientering, vekt/fysiske utvikling og funksjonshemning. Det er viktig at Idrettens barnerettigheter og bestemmelser er godt kjent og forankret i klubben.

Les mer
Ungdomsidrett

Vi kjenner til rettighetene for ungdomsidrett, men er ikke på plass i klubben.

Vi kjenner til rettighetene for ungdomsidrett, og jobber for at de skal de skal bli på plass i klubben.

Vi kjenner til rettighetene for ungdomsidrett, og er på plass og godt forankret i klubben.

Ungdomsidrettens visjon er for, av og til ungdommen: Ungdom vil ha et variert og inkluderende idrettstilbud, der de møter venner, har det gøy og blir så gode som de selv vil. Retningslinjer for ungdomsidrett er et politisk virkemiddel for å sikre rettighetene til ungdom, og er viktig er godt kjent og forankret i klubben.

Les mer
Oppdatert lovnorm
Lovnorm

Alle idrettslag må ha en oppdatert og godkjent lov som følger NIFs lovnorm for idrettslag.

Noen idrettslag bruker betegnelsen "vedtekter" om egen lov.

NIF har utarbeidet en veileder som beskriver hvordan idrettslagene skal forholde seg til dette.

Les mer
Veileder lovnorm for idrettslag
Elektronisk medlemssystem
Medlemssystem

Alle idrettslag skal bruke elektroniske medlemsløsninger som er godkjent av NIF. NIF tilbyr et elektronisk medlemssystem som en del av KlubbAdmin-systemet.

Les mer
Er du i tvil om du har et godkjent medlemssystem?
Regnskapssystemer
Regnskapsføring

NIFs lovnorm for idrettslag beskriver hvordan idrettslaget skal forholde seg til regnskapsføring.

Les mer
Veileder til NIFs regskaps- og revisjonsbestemmelser NIF IT sin side om regnskapsløsninger for idrettslag