Med anlegg mener vi de lokalitetene der aktiviteten utøves, samt utstyret som benyttes.

Anleggskapasitet

Vi har noe tilgang, men det er alt for lite.

Vi har en del tilgang, men skulle gjerne hatt mer.

Vi har tilstrekkelig tilgang til å få gjennomført ønsket aktivitet.

For å gi medlemmene et tilfredsstillende tilbud, er det viktig med nok tilgang på steder å utøve aktiviteten klubben ønsker å ha.

Dersom idrettslaget mangler et sted å drive den aktiviteten dere ønsker bør dere ta kontakt med idrettsrådet i kommunen. Idrettsrådene har god oversikt over anleggssituasjonen i kommunen. De vil også kunne bidra med informasjon dersom idrettslaget ønsker å bygge et nytt anlegg. Alle henvendelser om anlegg til kommunen bør gå via idrettsrådet.

Les mer
Tilgang på utstyr

Klubben har noe utstyr for å utøve aktiviteten.

Klubben har en del utstyr for å utøve aktiviteten.

Klubben har alt det utstyret vi trenger for å utøve aktiviteten.

For å gi medlemmene et tilfredsstillende tilbud, er det viktig med nok utstyr for å utøve idretten.

Spillemidler til utstyr
Anleggsbehovet

Klubben har gjort vurderinger av anleggsbehovet, men ikke fulgt dette aktivt ovenfor kommune og/eller idrettsråd.

Klubben har gjort vurderinger av anleggsbehovet, og følger dette opp ovenfor kommune og/eller idrettsråd dersom det oppstår utfordringer eller andre forhold som må håndteres.

Klubben kartlegger og vurderer nåværende og fremtidig anleggsbehov løpende, og følger dette systematisk opp i dialog med kommune og/eller idrettsråd.

Det er viktig å ha en god dialog med kommune og/eller idrettsråd om klubbens anleggsbehov.

Friidrettsanlegg Friplassen NIFs temaside om anlegg Regjeringens side om idrettsanlegg Gode idrettsanlegg
Anleggsansvarlig i styret
Anleggsansvarlig

Alle klubber bør ha en anleggsansvarlig i styret.