Eliteklubb

Organisasjon

Det som handler om hvordan klubben er bygget opp og hvilke grunnstrukturer og verktøy som finnes i klubben.

Handlingsplan


Det finnes en plan, men den brukes i liten grad.

Det finnes en plan og den brukes av styret og ledelsen.

Det finnes en plan som brukes og den er godt kjent i klubben.

En handlingsplan er et skriftlig dokument der man setter opp en plan for å gjennomføre et mål e.l. Her kan man f.eks. konkretisere hvilke tiltak som må til, hvilke personer som har hvilke oppgaver, tidsfrister og hvilke ressurser og budsjett man har. Vi anbefaler klubben å sette opp en handlingsplan for hvert år, som gjerne bygger på klubbens langstidsplan.

Mal til handlingsplan
Langtidsplan

Det finnes en plan, men den brukes i liten grad.

Det finnes en plan og den brukes av styret og ledelsen.

Det finnes en plan som brukes og den er godt kjent i klubben.

En langtidsplan kan være et svært nyttig verktøy for å gi en felles retning for klubbens arbeid og hva man ønsker å oppnå sammen. Dersom man har en slik plan er det viktig at den er godt kjent i klubben og at medlemmene har fått være involvert i å utforme planen. Planen bør være forankret i Strategiplan for Norsk Friidrett.

Strategiplan for Norsk Friidrett 2021-2025 Mal Handlingsplan klubb
Organisasjonsplan

Det finnes en plan, men den brukes i liten grad.

Det finnes en plan og den brukes av styret og ledelsen.

Det finnes en plan som brukes og den er godt kjent i klubben.

En organisasjonsplan gir en oversikt over ansvar, myndighet og arbeidsoppgaver og er ofte illustrert i form av et organisasjonskart. Den skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvilken klubb vi er, hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr, og hvordan vi gjør ting.

En viktig del av organisasjonsplanen er organisasjonskartet, som er en fremstilling av klubbens struktur.

Mal til organisasjonsplan Mal til organisasjonskart Mal til NIFs klubbhåndbok
Medlemsinformasjon

De som trenger informasjon får den ofte ikke.

Vi kommuniserer målbevisst og strukturert, men når ikke alltid frem til de som trenger informasjonen.

Alle får den informasjonen de trenger.

Mange klubber har utfordringer knyttet til å få informasjon ut til medlemmene sine. Det er viktig å finne riktige kanaler og å finne riktig nivå på hva man skal informere om. God informasjonsflyt er avgjørende for godt samarbeid og god samhandling internt og eksternt. En kommunikasjonsstrategi kan være til god hjelp for klubben.

Ett av områdene det er sentralt å få informert om er når ulike ting skal skje gjennom året. Det er derfor nyttig å ha en kalender eller et årshjul som er tilgjengelig for medlemmene og som holdes oppdatert.

Digitalt årshjul Mal kommunikasjonsstrategi Medlemsappen Spond
Økonomi som barriere

Vi har identifisert områder som kan gjøres noe med, men har ikke iverksatt konkrete tiltak.

Vi har identifisert områder som kan gjøres noe med, og iverksatt konkrete tiltak.

Vi har iverksatt konkrete tiltak som gir resultater.

Mange faller utenfor den organiserte idretten fordi det er for dyrt å være med. Derfor er det viktig å ha et bevisst forhold til kostnadene knyttet til aktiviteten i idrettslaget.

Les mer
Varslingsrutiner og håndtering av uønskede hendelser

Retningslinjene er kjent hos noen få.

Retningslinjene er godt kjent.

Retningslinjene er godt kjent og vi er trygge på at vi etterlever dem på en god måte.

Trygghet og trivsel er et viktig grunnlag for aktiviteter i alle idrettslag. Likevel ser vi oppførsel som både kan skade og begrense barn, unge og voksnes idrettsglede og deltagelse. Retningslinjene om seksuell trakassering er et viktig verktøy i arbeidet for å oppnå målet om et trygt idrettsmiljø for alle og håndheve nulltoleranse for enhver form diskriming og trakassering. Idrettens retningslinjer om seksuell trakassering tar opp hva seksuell trakassering og overgrep er, og hvilke handlinger det er viktig å være oppmerksom på er trakasserende eller overskridende for andres grenser.

Les mer
Idrettens retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep Veileder for håndtering av brudd på retningslinjene Ett overgrep i idretten er ett for mye: Dette kan idrettslag gjøre Mitt varsel - idrettens varslingssystem
Retningslinjer innen personvern

Vi kjenner til retningslinjene innen personvern, men er ikke på plass i klubben.

Vi kjenner til retningslinjene innen personvern, og jobber for at de skal de skal bli på plass i klubben.

Vi kjenner til retningslinjene innen personvern, og er på plass og godt forankret i klubben.

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Derfor er det viktig at klubben kjenner til retningslinjene innen personvern.

Les mer
Sjekkliste
Antidoping

Klubben kjenner til Antidoping programmet Rent idrettslag, men det er ikke gjort kjent for klubben.

Klubben kjenner til Antidoping programmet Rent idrettslag, og har som mål å bli et Rent Idrettslag.

Klubben har god kjennskap til Antidoping programmet, vi er Rent Idrettslag og dette er godt forankret i klubben.

Antidoping gjelder alle som er en del av idretten, og din klubb kan enkelt og effektivt sette antidoping på agendaen. Rent Idrettslag er et webbasert verktøy som gir dere muligheten til å sette opp mål og tiltak for deres forebyggende arbeid.

Les mer
Kompetanse på toppidrett

Det er begrenset med kompetanse på toppidrett i klubben.

Det er noe tilgang til kompetanse på toppidrett i klubben.

Det er høy kompetanse på toppidrett i klubben.

En eliteklubb må ha kompetanse om toppidrett i klubben.

Prestasjonskultur
Oppdatert lovnorm
Alle idrettslag må ha en oppdatert og godkjent lov

Alle idrettslag må ha en oppdatert og godkjent lov som følger NIFs lovnorm for idrettslag.

Noen idrettslag bruker betegnelsen "vedtekter" om egen lov.

NIF har utarbeidet en veileder som beskriver hvordan idrettslagene skal forholde seg til dette.

For fleridrettslag er det hovedlaget som har dette ansvaret.

Les mer
Veileder lovnorm for idrettslag
Elektronisk medlemssystem
Alle idrettslag skal bruke elektroniske medlemsløsninger

Alle idrettslag skal bruke elektroniske medlemsløsninger som er godkjent av NIF. NIF tilbyr et elektronisk medlemssystem som en del av KlubbAdmin-systemet.

For fleridrettslag er det hovedlaget som har dette ansvaret.

Les mer
Er du i tvil om du har et godkjent medlemssystem?
Regnskapssystemer
Alle klubber skal ha rutiner som sikrer at idrettens regnskapsbestemmelser etterleves

NIFs lovnorm for idrettslag beskriver hvordan idrettslaget skal forholde seg til regnskapsføring.

For fleridrettslag er det hovedlaget som har dette ansvaret.

Les mer
Veileder til NIFs regskaps- og revisjonsbestemmelser NIF IT sin side om regnskapsløsninger for idrettslag