Breddeklubb

Ledelse

Med ledelse menes alle som har ansvar for noen andre i klubben. Dette er også andre funksjoner enn styret. Ledere finnes i funksjoner, utvalg og dersom klubben har ansatte.

Grunnleggende del - det viktigste en klubb må ha på plass for å være en god breddeklubb. Grunnmuren i pyramiden.

Utviklende del - når det grunnleggende på plass. For breddeklubber som ønsker en videreutvikling etter at det grunnleggende er på plass.

Grunnleggende del

Rekruttering av tillitsvalgte

Vi jobber litt med det, men det gir ikke så godt resultat.

Vi jobber godt med rekruttering, men det er fortsatt vanskelig å få mange nok.

Vi jobber godt med rekruttering og det gir godt resultat.

I svært mange idrettslag er det vanskelig å få nok tillitsvalgte. For å lykkes med dette er det viktig at valgkomiteen jobber godt gjennom hele året og har en plan for hvordan rekrutteringen skal gjøres. Valgkomiteen må kjenne godt til hvilken kompetanse som trengs og hva det innebærer å ha et tillitsverv i idrettslaget.

Les mer
Veileder for valgkomiteer
Innføring og opplæring av nye tillitsvalgte

Det er litt tilfeldig hvem som får innføring og opplæring.

Vi har rutiner for innføring og opplæring, men det kunne blitt bedre fulgt opp.

Vi har gode rutiner for innføring og opplæring og dette følges opp på en god måte.

Tillitsvalgte har større forutsetninger for å bli gode hvis de fort kommer inn i sin rolle og forstår hva den handler om. En tydelig innføring og opplæring er også med å sikre kontinuitet i idrettslaget. De fleste tillitsvalgte har vervet i kort tid, noe som gjør det ekstra viktig å fort få forståelse for hva idrettslaget står for, hvordan man jobber og hva man ønsker å oppnå.

For styremedlemmer vil det være nyttig å ta e-kurset «innføring i styrearbeid i idrettslag»

Styrets ansvar Innføring i styrearbeid for idrettslag Nanolearning - Nye frivillige i styret i idrettslaget
Ungdomsrepresentant i styret
Ungdomsrepresentant

De fleste idrettslag har flest unge medlemmer. Derfor er det viktig at også de unge får mulighet til å påvirke hva idrettslaget skal gjøre og være. For å oppnå dette må ungdommen selv involveres slik at de kan ta større ansvar for egen idrettshverdag og eget idrettsmiljø. Vi oppfordrer klubben til å ha et styremedlem under 26 år.

Å rekruttere unge til å delta i ledelse av klubben er nyttig fordi:

  • unge har og utvikler nettverk til andre unge utøvere
  • unge er endringsvillige og fleksible
  • unge tør å utfordre det etablerte
  • unge har nylig ervervet kunnskap om det å være aktiv
  • unge er representanter og talerør for unge
Les mer
Årsmøte
Årsmøte

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i idrettslagets lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles og gjennomføres.

Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva idrettslaget skal gjøre, og hvordan det skal drives, bør delta på årsmøtet.

For fleridrettslag er det hovedlaget som har dette ansvaret.

Les mer
Om gjennomføring av årsmøter og Ting i NIFs lov
Lovlig valgt styre
Styret

Idrettslagets årsmøte skal velge det antall tillitsverv som står i idrettslagets lov.

Alle idrettslag i NIF må minimum velge følgende tillitsverv:
- Leder, nestleder, minst 1 ordinært styremedlem og minst 1 varamedlem
- Kontrollutvalg med leder, minst 1 medlem og minst 1 varamedlem.
- Valgkomite med leder, minst 1 medlem og minst 1 varamedlem.

For fleridrettslag er det hovedlaget som har dette ansvaret.

Les mer
Barneidrettsansvarlig
Barneidrettsansvarlig

Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne en person (tillitsvalgt eller ansatt) som er ansvarlig for barneidretten.

For fleridrettslag er det hovedlaget som har dette ansvaret.

Les mer
Politiattestansvarlig
Politiattestansvarlig

Alle idrettslag som har aktiviteter for mindreårige, eller mennesker med utviklingshemming, må utnevne politiattestansvarlig som krever fremvisning av politiattest fra de som har et ansvar eller tillitsforhold overfor disse.

For fleridrettslag er det hovedlaget som har dette ansvaret.

Les mer

Utviklende del