Breddeklubb

Ledelse

Med ledelse menes alle som har ansvar for noen andre i klubben. Dette er også andre funksjoner enn styret. Ledere finnes i funksjoner, utvalg og dersom klubben har ansatte.

Rekruttering av tillitsvalgte

Vi jobber litt med det, men det gir ikke så godt resultat.

Vi jobber godt med rekruttering, men det er fortsatt vanskelig å få mange nok.

Vi jobber godt med rekruttering og det gir godt resultat.

I svært mange idrettslag er det vanskelig å få nok tillitsvalgte. For å lykkes med dette er det viktig at valgkomiteen jobber godt gjennom hele året og har en plan for hvordan rekrutteringen skal gjøres. Valgkomiteen må kjenne godt til hvilken kompetanse som trengs og hva det innebærer å ha et tillitsverv i idrettslaget.

Veileder for valgkomiteer
Innføring og opplæring av nye tillitsvalgte

Det er litt tilfeldig hvem som får innføring og opplæring.

Vi har rutiner for innføring og opplæring, men det kunne blitt bedre fulgt opp.

Vi har gode rutiner for innføring og opplæring og dette følges opp på en god måte.

Tillitsvalgte har større forutsetninger for å bli gode hvis de fort kommer inn i sin rolle og forstår hva den handler om. En tydelig innføring og opplæring er også med å sikre kontinuitet i idrettslaget. De fleste tillitsvalgte har vervet i kort tid, noe som gjør det ekstra viktig å fort få forståelse for hva idrettslaget står for, hvordan man jobber og hva man ønsker å oppnå.

For styremedlemmer vil det være nyttig å ta e-kurset «innføring i styrearbeid i idrettslag»

Styrets ansvar Innføring i styrearbeid for idrettslag Nanolearning - Nye frivillige i styret i idrettslaget
Ung medbestemmelse

Vi ønsker økt medvirkning blant ungdom, men har ikke fått det til.

Vi har noen tiltak for å sikre økt medvirkning blant ungdom, men ønsker å bli enda bedre.

Vi har god medbestemmelse blant ungdom.

De fleste idrettslag har flest unge medlemmer. Derfor er det viktig at også de unge får mulighet til å påvirke hva idrettslaget skal gjøre og være. For å oppnå dette må ungdommen selv involveres slik at de kan ta større ansvar for egen idrettshverdag og eget idrettsmiljø.

Å rekruttere unge til å delta i ledelse av klubben er nyttig fordi:

  • unge har og utvikler nettverk til andre unge utøvere
  • unge er endringsvillige og fleksible
  • unge tør å utfordre det etablerte
  • unge har nylig ervervet kunnskap om det å være aktiv
  • unge er representanter og talerør for unge
Les mer
Finn frem til kurs, seminarer og programmer for ungdom Hva er Ungdomsløftet?
Speile mangfoldet i lokalsamfunnet

I liten grad.

I stor grad, men ikke helt.

Ja, speiler på en god måte.

Idretten er langt fra målstreken når det kommer til å representere mangfoldet i samfunnet. Vi ønsker at idrettens medlemmer, trenere og tillitsvalgte skal speile det samfunnet vi er en del av. En økning i mangfoldet i organisasjonen vil gi økt rekruttering, flere ressurser, fornying og videreutvikling av våre aktiviteter. Idretten trenger ikke bare nye medlemmer til aktivitetene våre, men også til å planlegge og organisere dem.

For å lykkes med å rekruttere utenfor den kretsen som tradisjonelt deltar i deres idrettslag er det viktig å oppsøke folk og å spørre direkte om de har lyst til å engasjere seg. Valgkomiteen blir viktig i dette arbeidet. De må tørre å spørre folk som ikke tenker likt og ser like ut som de eksisterende tillitsvalgte.

Les mer
Organisasjonskart

Det finnes et organisasjonskart, men det benyttes ikke.

Har et organisasjonskart, men uten tydelige ansvar- og fordeling.

Har et organisasjonskart med en tydelig nedskreven ansvar- og rollefordeling.

For at en klubb skal være levedyktig over tid, er det viktig å fordele kunnskapen i klubben, så den ikke hviler på en eller få personer. Ved hjelp av et organisasjonskart kan alle få en oversikt over strukturen – fordelingen av ansvar og roller.

Årsmøte
Årsmøte

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i idrettslagets lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles og gjennomføres.

Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva idrettslaget skal gjøre, og hvordan det skal drives, bør delta på årsmøtet.

Les mer
Om gjennomføring av årsmøter og Ting i NIFs lov
Lovlig valgt styre
Styret

Idrettslagets årsmøte skal velge det antall tillitsverv som står i idrettslagets lov.

Alle idrettslag i NIF må minimum velge følgende tillitsverv:
- Leder, nestleder, minst 1 ordinært styremedlem og minst 1 varamedlem
- Kontrollutvalg med minst 2 medlemmer og minst 1 varamedlem.
- Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

Les mer
Barneidrettsansvarlig
Barneidrettsansvarlig

Barneidrett er idrettsaktivitet for barn til og med det året de fyller 12 år. Idrettslag som organiserer barneidrett skal oppnevne en person (tillitsvalgt eller ansatt) som er ansvarlig for barneidretten.

Les mer
Politiattestansvarlig
Politiattestansvarlig

Alle idrettslag som har aktiviteter for mindreårige, eller mennesker med utviklingshemming, må utnevne politiattestansvarlig som krever fremvisning av politiattest fra de som har et ansvar eller tillitsforhold overfor disse.

Les mer