Breddeklubb

Aktivitetstilbud

Med aktivitetstilbud menes alle ulike idrettslige aktiviteter som klubben tilrettelegger for sine medlemmer.

Sportslig plan

Vi har en delvis utarbeidet plan.

Vi har en godt utarbeidet plan, men den bruke kun av noen få.

Vi har en godt utarbeidet plan som brukes av alle.

Klubben bør ha en sportslig plan. En sportsplan skal sikre at all aktivitet i klubben, uavhengig av trener, holder høy kvalitet og i tråd med klubbens samlede ønsker. Planen er en oversikt og beskrivelse av klubbens strategier for å arbeide mot de definerte sportslige mål, innenfor en gitt tidsramme. Planen er til hjelp i klubbens idrettslige arbeid, og har til hensikt å samkjøre klubbens ledelse og trenere.

Eksempel sportslig plan (svømming)
Allsidighet

Vi har få treninger i uka slik at det også er mulig å drive med andre aktiviteter.

Vi tilpasser aktivt treningstider og konkurranser slik at barn og ungdom kan drive med flere idretter samtidig.

Vi tilpasser aktivt treningstider og konkurranser. Vi samarbeider med andre idrettslag for å sikre at det skal være mulig å drive med flere idretter samtidig.

Det er viktig at barn og unge har mulighet til å drive med flere ulike idrettsaktiviteter. Idrettslagene i et område bør samarbeide slik at ikke treninger for samme aldersgrupper legges samtidig.

Tidlig spesialisering innebærer at barn velger seg ut en idrett og trener spesifikt for å raskest mulig å bli god. Forskning viser derimot at barn som blir eksponert for allsidige og varierte aktiviteter i forskjellige miljø får best mestringsgrunnlag senere i livet. Barna blir rett og slett mer robuste enn barn som spesialiserer seg tidlig. Dette kan hindre frafall, forebygge skader og på sikt gi bedre resultater. NIF vil derfor at idrettslag skal strebe etter å tilby allsidige treninger og å legge opp til at det enkelte barn og ungdom får tid og mulighet til å drive med flere idretter lengst mulig.

Frafall av utøvere

Vi har et tilbud, men få eller ingen benytter seg av det.

Vi har et tilbud og en del benytter seg av det.

Vi har et tilbud og mange benytter seg av det.

Idretten mister mange aktive utøvere i løpet av ungdomsårene (13-19 år), men det er ønskelig at flere av disse blir aktivt fulgt opp for å kunne holde på de lenger. Involver gjerne de unge som slutter eller er i ferd med å slutte og spør: Kunne de tenke seg å ha andre aktiviteter enn det idrettslaget tilbyr i dag? Kan de tenke seg å bidra som trenere, dommere, styremedlemmer og/eller som frivillige under arrangement? Har de andre ideer som kunne gjøre idrettslaget enda bedre og mer attraktivt for ungdom, og som de selv har lyst til å bidra med?

Det viktigste er å spørre den unge som har slutta eller som er i ferd med å slutte direkte: Hva har du lyst til å være med på/bidra videre med i idrettslaget?

Les mer om ulike kurs, seminarer og program for ungdom og unge voksne Les mer om ulike trenerkurs og Trenerløypa Få gode tips og råd til bedre aktivitet for ungdom og hvordan holde på dem lenger
Å speile mangfoldet

I liten grad.

I stor grad, men ikke helt.

Ja, speiler på en god måte.

Idretten er en viktig arena for veldig mange barn og unge. Det er en viktig sosialiseringsarena og læringsarena, så vel som en arena hvor barn og unge utvikler seg både fysisk, psykisk og mentalt. Idrett skaper tilhørighet, fellesskapsfølelse og livslange vennskapsbånd. Alle bør få oppleve idrettsglede. Vi må derfor være oppmerksomme på hvordan økonomi og kultur kan ekskludere - slik at alle barn og unge som ønsker å delta i organisert idrett får muligheten til det.

For å lykkes med å rekruttere utøvere med minoritetsbakgrunn, er det viktig å kontakte målgruppen direkte for å gi informasjon om idretten til foreldrene. Informasjon kan gi foreldre visshet om at idrettslaget er et trygt sted for barna. Det er også viktig å inngå samarbeid med nærskolen, samt eventuelt kommunen og andre organisasjoner for å nå ut til disse familiene.

Les mer
Les om ordningen "aktivitetsguide"
Årshjul

Klubben har ingen årshjul som viser aktiviteten i klubben, vi gir kun informasjon om treninger og stevner ukentlig.

Klubben har ingen årshjul som viser aktiviteten i klubben, vi har kun periodevise planer som distribueres når disse er klare.

Klubben har et årshjul som synliggjør klubbens aktivitetstilbud og viser aktiviteten i klubben i form av treninger og konkurranser gjennom et helt år.

Et årshjul som synliggjør klubbens aktivitetstilbud er viktig for å vise medlemmer hvilke tilbud som finnes for dem.

Rekrutteringsplan

Klubben har ingen plan for rekruttering til klubben, men kan gi et tilbud til alle som ønsker å drive med friidrett i klubben.

Klubben har ingen plan for rekruttering til klubben, men setter opp enkelte tiltak gjennom en sesong for å øke rekrutteringen.

Klubben har en rekrutteringsplan med en konkret strategi for hvordan man tiltrekker seg utøvere i ulik alder, kjønn og ambisjonsnivå.

Klubben bør ha en strategi for hvordan klubben rekrutterer nye medlemmer.

Parafriidrett
Alle klubber skal gi et aktivitets- og konkurransetilbud for utøvere med funksjonsnedsettelse.

Det er viktig for at funksjonshemmede gjennom tilpasninger og tilrettelegging gis en mulighet til å delta i organisert friidrett ut fra egne ambisjoner og mestringsnivå. Det skal legges til rette for at funksjonshemmede inkluderes i regulære friidrettsaktiviteter, der de får et godt og mestringsbasert aktivitetstilbud i tråd med idrettens verdigrunnlag.

Les mer